کود آهسته رهش ۱۳ ۱۰ ۱۵ ژئورایز (کود چالکود)

برای خرید کود آهسته رهش ۱۳ ۱۰ ۱۵  ژئورایز (مناسب برای چالکود) می توانید از مشاوره تخصصی کارشناسان مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا استفاده کنید. مهندسان نارنج اسپادانا تلاش می کنند تا با مشاوره تخصصی کامل و همه جانبه ابتدا کودها و سموم کشاورزی مورد نیاز شما را تشخیص دهند تا انتخاب درست و مناسبی انجام …

ادامه مطلب

کود مرغی مایع ژئورایز نارنج اسپادانا

کود مرغی مایع نارنج اسپادانا ژئورایز (Georise) به عنوان یکی از بهترین کود های مرغی ارگانیک سبب بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی اراضی کشور کشاورزی می گردد. این محصول با داشتن ماده آلی بالا و انواع ترکیبات قندی باعث افزایش فوق العاده جمعیت میکروارگانیسم ها در محیط اطراف ریشه می شود که با ترشح انواع اسیدهای آلی …

ادامه مطلب

کود میکرو ژیگاس (ریز مغذی)

کود میکرو کمپلت معدنی گیگاس (ژیگاس) کود میکرو ژیگاس چیست؟ کود پودری میکرو کمپلت معدنی گیگاس یکی از کودهای پرکاربرد کشاورزی برای رفع عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان است. این کود دارای ویژگی هایی متعددی است که در زیر بصورت مختصر بیان می شود: ترکیبی کامل حاوی کلیه عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاه …

ادامه مطلب

کود سولوپتاس ژیگاس

کود سولوپتاس (سولفات پتاسیم) گیگاس کود سولوپتاس ژیگاس چیست؟ یکی دیگر از کودهای پودری کشاورزی سولوپتاس است. سولوپتاس یک کود کاملا محلول در آب که حاوی %۵۲ پتاسیم و %۴۶ گوگرد با سرعت حلالیت بالا، فاقد کلر و عاری از هرگونه فلزات سنگین می باشد. پتاسیم و گوگرد از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه می …

ادامه مطلب

نیترات پتاسیم ژیگاس

کود پودری نیترات پتاسیم ژیگاس (GIGAS) کود نیترات پتاسیم ژیگاس چیست؟ یکی دیگر از کودهای پودری کشاورزی نیترات پتاسیم است. نیترات پتاسیم یک کود کاملا محلول در آب است که حاوی %۱۳ ازت به فرم نیتراته و %۴۶ پتاسیم می باشد. با توجه به اینکه در دوره ی رشد زایشی نیاز ازت کاهش، و نیاز …

ادامه مطلب

کود نیترات کلسیم ژیگاس

کود نیترات کلسیم گرانول ژیگاس کود نیترات کلسیم ژیگاس چیست؟ نیترات کلسیم گرانول یک کود کاملا محلول در آب و عاری از هر گونه ناخالصی، با حلالیت بسیار بالا و جذب فوق العاده می باشد. این محصول به صورت گرانوله که از ترکیب نیترژون به فرم نیتراته و کلسیم کاملا محلول تشکیل شده است و …

ادامه مطلب

کود ۱۲ ۱۲ ۳۶ ژیگاس

کود ۱۲ ۱۲ ۳۶ گیگاس (GIGAS) کود ۱۲ ۱۲ ۳۶ ژیگاس چیست؟ کود کامل زایشی حاوی عناصر ازت، فسفر، پتاسیم (با درصد بالا) و کلیه عناصر ریز مغذی به فرم کلات می باشد. بیش از ۸۵ درصد ازت این محصول به فرم نیترات و فاقد ازت اوره ای می باشد. این محصول در زمان رشد …

ادامه مطلب

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ ژیگاس

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ ژیگاس (گیگاس) کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ ژیگاس چیست؟ کود کامل استارتر حاوی عناصر ازت، فسفر (با درصد بالا)، پتاسیم و کلیه عناصر ریز مغذی به فرم کلات می باشد. این محصول فسفر مورد نیاز جهت ریشه زایی، بالا بردن کیفیت و افزایش محصولات را در اختیار گیاه قرار می دهد. بهترین …

ادامه مطلب

کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ ژیگاس

کود سه بیست (۲۰ ۲۰ ۲۰) گیگاس کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ ژیگاس چیست؟ کود کامل متوازن حاوی عناصر ازت، فسفر، پتاسیم و کلیه عناصر ریز مغذی به فرم کلات می باشد. این محصول علاوه بر رفع نیازمندیهای گیاهان، نقش موثری در برقراری موازنه عناصر در خاک و گیاه دارد که قابلیت جذب حداکثر عناصر غذایی …

ادامه مطلب

روغن ولک امولسیون شونده ایرامون

روغـن ولـک ایرامـون حشـره کـش و کنـه کـش بـا اثـر تخــم کشــی، علــف کشــی تماســی از گــروه آلفاتیــک هیدروکربــن مــی باشــد کــه جهــت کنتــرل و کاهــش خســارت آفاتــی ماننــد شپشــک هــا، شــته هــا، کنــه هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و بـا پوشـش سـطح بـدن حشـرات و تخـم هـا و بسـتن منافذ حیاتـی آنها از …

ادامه مطلب