کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ ژئورایز

کود سه بیست (۲۰ ۲۰ ۲۰) ژئورایز کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ ژئورایز  چیست؟ کود کامل متوازن حاوی عناصر ازت، فسفر، پتاسیم و کلیه عناصر ریز مغذی به فرم کلات می باشد. این محصول علاوه بر رفع نیازمندیهای گیاهان، نقش موثری در برقراری موازنه عناصر در خاک و گیاه دارد که قابلیت جذب حداکثر عناصر غذایی …

ادامه مطلب

کود دهی درختان در فصل بهار

شاید برای خیلی از شما باغداران و کشاورزان عزیز براتون سوال باشه در هنگام بهار بهتر هست از چه کودی استفاده کنیم؟ با این مطالعه این مقاله شمارو رو در این زمینه راهنمایی میکنیم. هنگام شروع فصل بهار و باز شدن شکوفه عا و جوانه های درختان باید کود دهی فصل بهار را شروع کرد. …

ادامه مطلب

کود سولفات روی ایرامون

کود سولفات روی ایرامون چیست؟ سـولفات روی یکـی از رایج تریـن کودهایـی اسـت کـه بـا درصـد متناسـبی از دو عنصـر روی و گوگـرد، نیـاز گیاهـان بـه آنهـا را تامیـن مـی سـازد. از طرفـی ایـن کـود بـا حضـور عنصرگوگـرد در اصـالح pH خـاک نقـش مهمـی داشـته و شــرایط جــذب مــواد مغــذی دیگـــر را بـــرای گیـــاه مســـاعد …

ادامه مطلب

کود سولفات منیزیم ایرامون

کود سولفات منیزیم ایرامون از با کیفیت ترین کودهای سولفات تولید داخل است. منیزیم یکی از عناصر ماکرو ثانویه مورد نیاز گیاهان است. منیزیم تنها عناصر فلزی موجود در کلروفیل است و به عنوان هسته مرکزی سازنده کلروفیل معرفی می شود. بنابراین این عنصر به طور غیر مستقیم در متابولیسم و فتوسنتز درختان میوه نقش …

ادامه مطلب

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ ایرامون

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ + TE ایرامون با داشتن غلظت بالای فسفر و تامین نیتروژن، پتاسیم و انواع عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان تأثیر بسزایی در توسعه قسمت های زایشی و رشد و تکامل ریشه ها دارد و مناسب برای تمامی مراحل رشد مخصوصا قبل از گلدهی و غده زایی و همچنین در ابتدای …

ادامه مطلب

کود۲۰ ۲۰ ۲۰ ایرامون

کود کامل پودری ۲۰ ۲۰ ۲۰ + TE ایرامون با نسبتی برابر از عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم و حضور انواع ریز مغذی های مورد نیاز شامل آهن، بر، منگنز، مس و روی باعث ایجادتوازن در تامین عناصر غذایی گیاه، برای تمامی محصولات زراعی و باغی در طول مراحل رشد رویشی و زایشی …

ادامه مطلب

کود نونامیک میکرو ال (کود میکرو مایع)

کود مایع نونامیک میکرو ال از شرکت راویس حاوی کلیه عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز، مس و مولیبدن به شکل کلات شده با EDTA و همچنین اسیدهای آمینه آزاد است. ترکیب یکنواخت و متعادل از کلیه عناصر ریز مغذی باعث رفع سریع علائم کمبود عناصر کم مصرف و همچنین رشد گیاه است. این کود …

ادامه مطلب

کود کلات روی مایع(نونامیک روی ۱۰ درصد)

کلات روی مایع چیست؟ کود مایع محلول روی ۱۰ درصد سوسپانسیون کلات شده با اسیدهای آلی است. نونامیک روی ۱۰ درصد یک محلول غلیظ از کود روی کلات شده با اسیدهای آلی کربوکسیلیک اسید است. این اسید آلی برای رفع علائم کمبود عنصر روی، همچنین تحریک رشد و نمو گیاه در کلیه محصولات کشاورزی توصیه …

ادامه مطلب

کود نونامیک سیلیکون (سیلیکات پتاسیم مایع)

نونامیک سیلیکون (سیلیکات پتاسیم مایع) یک محلول با ویسکوزیته بالا حاوی عناصر پتاسیم و سیلیسوم است که نقش حیاتی در تغذبه و متابولیسم همچنین مقاومت در برابر حمله آفات و بیماری های گیاهی دارد. پتاسیم یک عنصر ضروری در فعالیت های گیاهی است که نقش های متعددی مانند انتقال آب و مواد غذایی و مقاومت …

ادامه مطلب

سم دیازینون و نحوه مصرف آن

استفاده از سم برای از بین بردن انواع آفات و حشرات امری کاملاً طبیعی و اجتباب ناپذیر است، اما باید در انتخاب سموم دقت کافی را داشته و سمومی را استفاده کنیم که برای انسان، محیط زیست و حشرات مفید کمترین اثر و آسیب را داشته باشد.برای اینکه بتوانید به محض دیدن نشانه‌های آلودگی به …

ادامه مطلب