آنالیز آب کشاورزی، آزمایش آب کشاورزی و تفسیر آب کشاورزی

آزمایش آب کشاورزی چیست و چه پارامترهایی دارد؟ یکی از مهم‌ترین پارامترهای بخش کشاورزی کمیت و کیفیت آب آبیاری می‌باشد. پس آزمایش آب کشاورزی نیز از مهم‌ترین کارهایی است که هر کشاورز بهتر است در برنامه کار خود داشته باشد. بدون آگاهی از کیفیت آب آبیاری و پارامترهایی مثل شوری، پی‌اچ، بی‌کربنات آب آبیاری و …

ادامه مطلب