ترکیدگی میوه انار

ترکیدگی میوه انار از مهمترین بیماری‌های غیر انگلی در مناطق انارخیز کشور به شمار می‌رود.درصد ترکیدگی انار از سالی به سال دیگر متفاوت است. نشانه‌های ترکیدگی میوه انار بسته به ضعف و شدت عوامل ایجاد بیماری در میوه انار، ترک‌های کوچک تا بزرگ در پوست و دانه‌های انار به وجود می‌آید. گاهی میوه انار در …

ادامه مطلب