پوسیدگی میوه انار

این بیماری در اواخر فصل رویش در میوه‌های روی درخت و بیشتر موارد، پس از برداشت میوه و نگهداری آن در سردخانه یا انبار بروز می‌کند. نشانه‌های بیماری پوسیدگی میوه انار قارچ‌های مولد پوسیدگی میوه انار پس از ورود به داخل میوه، به سرعت رشد و نمو می‌کنند و زیاد می‌شوند. در این حالت گوشت …

ادامه مطلب