نماتد مولد غده ریشه درختان انار

نماتد مولد غده ریشه درختان انار چیست و چه خساراتی با خود می آورد؟ این بیماری ترسناک بسیاری از باغداران را، بویژه باغداران انار را به وحشت می اندازد. قاعدتا شناخت و آگاهی کامل از نماتد و روش های مبارزه و درمان آن می تواند تا حدی به کنترل این بیماری در باغات و مزارع …

ادامه مطلب