دلایل خشکی سرشاخه‌ها و زوال مرکبات و راهکار آن

دلایل خشکی سرشاخه‌ها و زوال مرکبات نارنج حساس به تنش مانداب و مانداب است اما حدود ۹۰ درصد از درختان مرکبات شرق مازندران دارای پایه ی نارنج می‌باشند. وجود بیماری ویروسی تریستزا که یک تنش زنده ی عمده برای مرکبات مناطق شمالی است و برهمکنش آن با تنش های غیرزنده محیطی مانند مانداب و غرقاب …

ادامه مطلب