شوری خاک چیست و چگونگی کنترل آن

شوری خاک (Soil salinity‎)  محتوای نمک موجود در خاک است که بر ساختار خاک تاثیرگذار است. نمک ها به طور طبیعی در داخل خاک و آب وجود دارند، شوری خاک می تواند در اثر فرآیندهای طبیعی مانند هوازدگی معدنی و یا در اثر خشکی تدریجی اقیانوس ها و دریاها حاصل شود. شوری خاک همچنین می تواند …

ادامه مطلب