نقش مس در گیاهان

🟢مقدار مس‌ در محدوده ی ۵ تا‌۳۰ ppm ماده خشک در محصولات گلخانه ای وجود دارد. 🟢مس در فتوسنتز به عنوان جزیی از پروتیین کلروپلاست است. 🟢به عنوان فعال کننده آنزیم نقش دارد. 🟢کنترل و سنتز چند نوع آنزیم را بر عهده دارد. ⚠️❌کمبود مس در گیاهان: در صورت بروز کمبود مس در گیاهان و …

ادامه مطلب