مهمترین دلائل خشکیدگی نهال و راه مقابله با آن:

مهمترین دلائل خشکیدگی نهال و راه مقابله با آن: ۱- آبیاری نامناسب یا کم آبیاری ناخواسته:     از آنجائیکه آبیاری از مهمترین فاکتورهای موفقیت در استقرار باغات جدید می‌باشد، با این وجود به علت رعایت نکردن برخی نکات با وجود آبیاری نهال خشک می شود. از مواردی که در آبیاری باغات تازه احداث باید بدان توجه نمود …

ادامه مطلب