برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آفت توتا در کشت گلخانه ای گوجه فرنگی

آفت توتا در کشت گلخانه ای گوجه فرنگی

آفت توتا یکی از آفات خسارتزا در کشت گوجه فرنگی میباشد.مراحل زندگی این آفت به ترتیب عبارتند از تخم۵تا۷روز-لارو۱۹تا۲۱روز-شفیره۱۰تا۱۳روز وحشره کامل ۳۰تا۴۰روز می باشد.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

لارو سن ۱به طول ۵/میلی متر و زرد رنگ می باشد.این لاروها در سنین بعد زرد متمایل به سبز شده و یک نوار سیاه پشت سر آنها ظاهر میشود.لارو سن آخر حدو ۹میلی متر طول داشته و پشت آن به رنگ صورتی در می آید.محل فعالیت لارو گل،برگ،میوه وساقه می باشد.

شفیره لای برگهای گیاه و داخل خاک زندگی میکند.رنگ آن قهوه ای روشن بوده و حدودا ۶ میلیمتر طول دارد.

حشره کامل شب فعال بوده و روی گل ،برگ و میوه فعالیت دارد.لاروها وقتی از مزوفیل برگ تغذیه میکنند مسیر تغذیه آنها به صورت دالانهای سفید که پهنتر از دالانهای سفید ایجاد شده توسط مینوز معمولی می باشد ایجاد کرده علاوه بر آن ساقه را سوراخ کرده ویا به درون میوه نفوذ میکنند که محل فعالیت آنها به صورت جوشهای سیاه مشخص میشود.

 مبارزه:

۱-نصب تله فرومونی:بهتر است فاصله تله ها ازکناره های گلخانه ۲تا۵متر باشد.فرمونها انواع مختلف دارند که هر کدام قابلیت جذب حشرات نر را به مدت متفاوت از ۴تا۸هفته دارند که این امر به مقدار ماده موثر از فرمون در ترکیب آنها بستگی دارد.۲۰تا۵۰تله برای هر هکتار کافی است.

۲-تله های نوری:باید دقت کرد تله های نوری نباید در گلخانه هایی که از توری ضد حشره در منافذ گلخانه ها استفاده نمیکنند به کار برده شوند.توریهای ضد حشره برای جلوگیری از ورود حشرات بالغ توتا نیز مناسب است،که برای این منظور۶تا۹سوراخ در هر سانتی متر مربع لازم است داشته باشدو حتما تمام منافذ دیوار و سقف گلخانه ترمیم گردد.

۳-ترکیبات بیولوژیک

۴-مبارزه شیمیایی:

برای مبارزه با پروانه توتا گلخانه داران از سم اویسکت (تیوسیکلام هیدرژن اکسالات)رضایت داشته اند.این سم پودر قابل حل در آب و سیستمیک بااثر تماسی گوارشی می باشد.دوره کارنس این سم۳روز بوده و چون دارای منشا بیولوژیک می باشد(از نوعی کرم دریایی به دست می آید)برای اکثر دشمنان طبیعی بی خطر است.فاصله تکرار دو سمپاشی نباید کمتر از ۱۰روز باشد.

برای مبارزه با لارو توتا سم آوانت هندی و سم کرون مورد رضایت  گلخانه داران قرار گرفت.از دیگر سموم موثر علیه این آفت سم تریسر یا اسپینوساد میباشد که در تمام مراحل رشد حشره شامل لارو تخم و حشره بالغ اثر گذار است.

برخی از گلخانه داران ۸ روز بعد از کاشت اقدام به دادن کنفیدور در سیستم آبیاری کرده و ترکیب بینو وان را هم محلولپاشی میکنند که این دو امر برای جلوگیری از گسترش توتا در گلخانه مفید است.

نارنج اسپادانا