برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه و طوقه، قارچ Phytophthora می باشد. خاک اشباع می تواند باعث افزایش شدت بیماری گردد. ریشه درختانی که بر اثر بیماری دچار پوسیدگی شده اند، به راحتی توسط باد و باران های شدید از خاک جدا می شوند. زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل بقایای گیاهی به جای مانده در خاک صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ١۵ الی ٢٣ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. آبیاری درختان به صورت غرقابی نقش اصلی را در جابجایی و گسترش عامل بیماری ایفا می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه

* افزایش زهکش خاک
* کاشت ارقام مقاوم به بیماری
* جلوگیری از تجمع آب در مجاورت طوقه
* استفاده از قارچ کش های رورال تی اس، تیوفانات متیل و یا الیت با توجه به دوز پیشنهادی توسط گیاهپزشک

نارنج اسپادانا