برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

رجنسول کورکشن

یک ترکیب اسیدی بر پایه مولوکول های آلی جهت اصلاح سختی آب و خاک و رفع رسوبات در سیستم آبیاری و سختی خاک توصیه میگردد. بنیان های آلی این محصول دارای خاصیت کلات کنندگی بر روی عناصر است که به جذب و انتقال سریع آن ها درون گیاه کمک میکند. این محصول از تخمیر به دست آمده و در نتیجه اندام های گیاهی به غذایی و سایر مواد حاوی مواد آلی ، عناصر است که به رشد و فعالیت بیشتر گیاه نیز کمک خواهد کرد. در نتیجه استفاده از آن بنیان های مستحکم بین فسفات و کربنات و عناصر غذایی در خاک و آب شکسته شده و مواد غذایی مورد نیاز به صورت قابلجذب تبدیل خواهد شد.

توصیه مصرف

میزان مصرف این محصول به میزان سختی آب و خاک و خصوصیات شیمیایی آن بستگی دارد . به صورت متعارف ۲۰۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر آن برای کاهش ۱۰۰ واحدی هدایت الکتریکی آب در ۱۰۰۰ لیتر آب توصیه میشود.

ترکیبات:

مواد آلی ۴۵% w/w

کربن ۲۵% w/w

تراکم ۱٫۲ کیلو گرم

اسیدیته ۲-۳

نارنج اسپادانا