برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

روش های مبارزه با سن گندم

۱- کنترل زراعی

این روشها شامل مجموعه اقداماتی است که میتواند از طغیانهای جدی سن گندم بدون نیاز به کاربرد آفتکش جلوگیری کرده و غالباً نقش پیشگیری دارند، عبارتند از:

برداشت زود هنگام
زود کاشتن ویا کاشت واریاته های مقاوم تر
وجین کردن کامل علفهای هرز در تمام طول فصل
تناوب کشت با محصولاتی غیر از غلات
به زراعی در کشت غلات که باعث می‌شود گیاه بهترین رشد ونمو را داشته و در نتیجه زودتر برداشت شود .

۲-کنترل بیولوژیکی

به دلیل اثرات فوری و آشکار بسیاری از آفتکشهای در دسترس، استراتژی مبارزه بیولوژیک در مقایسه با مزایای روشهای شیمیایی کاملا مورد غفلت قرار گرفته است .

۳-کنترل شیمیایی

به صورت کلی همه آفتکشها اثر مرگو میر لازم روی سن گندم را دارند ولی کاربرد آفتکشها همیشه باعث کاهش جمعیت سن گندم نمی‌شود. از سمهایی که برای کنترل این آفت استفاده می‌شود میتوان پیرتروئیدهای مصنوعی مانند دلتامترین (دسیس، دلتامترین و دلتامترین) را نام برد که به دلیل سمیت کم برای پستانداران به کار گرفته می‌شود؛ همچنین از آفتکشهای متداول دیگر نیز میتوان به هیدروکربنهای کلره و ارگانوفسفاتها که مرگومیر بالا برای سن گندم دارند، اشاره کرد. باید دقت شود که اگر کاربرد سموم در زمان مناسب از نظر شرایط آب و هوایی صورت نگیرد، اثرات لازم را نخواهد داشت و سمپاشی باید تکرار گردد. به طور کلی حشرات کوچکتر، خیلی راحتتر توسط یک حشرهکش کشته می‌شوند. بهترین زمان سم پاشی در سن های غلات به خصوص سن گندم، وقتی است که پورههای جوان شروع به تفرخ می‌کنند. باید توجه کرد که سنهای بالغ زمستان گذران در صورت داشتن تراکم بالا، باید قبل از جفتگیری کنترل شوند.

نارنج اسپادانا