برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

شانکر باکتریایی گردو

گونه L . Juglans regia به نام گردوی ایرانی یا گردوی فارسی به دلیل ویژگی های کم نظیر و خصوصیات خوب بسیار مورد توجه است. گردوی ایرانی نسبت به اغلب بیماریهای ریشه حساس بوده ولی به دلیل ویژگی های خوب و طبیعی که دارد، در اغلب مناطق گردو خیز ایران کاشت می شود. نمونه های مورد نیاز از مناظق مرطوب و پربارش در نقاط مختلف کشور حمع آوری شد. نمونه های آلوده و مشکوک جمع آوری شده از مناطق مختلف درشدت علائم دارای تفاوت هایی نیز بودند به طوریکه در نمونه برداری از باغات بعضی از مناطق، ترشح شیرابه ها حتی در فصل پاییز به خوبی قابل مشاهده بود. بعد از بررسی ویژگی های فنوتیپی و بیوشیمیایی جدایه ها و بررسی توان بیماری زایی جدایه ها بر روی نهال دوساله گردو مورد آزمون مولکولی تشخیص باکتری قرار گرفتند و در پایان نمونه هایی که با توجه به علائم مشاهده شده در باغات مشکوک به شانکر باکتریایی بر روی نهال های دوساله گردو مایه زنی شدند. مطالعات فنوتیپی و ژنوتیپی لازم بر روی آنها صورت گرفت و عامل بیماری باکتری B. nigrifluens به دست آمد.

نارنج اسپادانا