برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

شناسایی عوامل بیماری ساق سیاه سیب زمینی در استان اصفهان

به منظور ردیابی و شناسایی عوامل پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اصفهان، طی سال های 82-83 از غده و ساقه های سیب زمینی دارای علایم پوسیدگی نرم همراه با سیاه شدگی بافت نمونه برداری شد و تعداد 54 جدایه باکتریایی به دست آمد. بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و نیز فعالیت پکتولیتیکی، 43 جدایه به عنوان Dickeyachrysanthemi (Dch) شناخته شدند. تعداد 11 جدایه دیگر به لحاظ بعضی خصوصیات متفاوت بیوشیمیایی به عنوان زیر گونه Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc)  شناسایی گردیدند، ولی هیچ کدام از آنها P. atrosepticum (Pa) تشخیص دادده نشد. صحت نتایج بدست آمده در شناسایی عوامل بیمارگر با بکارگیری جفت آغازگرهای اختصاصی در واکنش زنجیره ای پلی مراز نیز تایید گردید. در ادامه بررسی، با استفاده از آغازگر عمومی G1/L1 نواحی ITS جدایه ها تکثیر شد و بر اساس الگوی باندی تولید شده، این جدایه ها در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول ITS-PCR فقط یک جدایه استاندارد (EcaSCRI1043) را در برگرفت. جدایه هایی که بر اساس آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی Pcc معرفی شدند، در گروه دوم ITS-PCR قرار گرفتند و جدایه های Dch، گروه سوم ITS-PCR را تشکیل دادند که تفکیک این گروهها با انجام آزمون ITS-RFLP نیز تایید شد. بر اساس نتایج این بررسی، Dch و Pcc به ترتیب بیمارگرهای غالب ایجاد کننده ساق سیاه و پوسیدگی نرم سیب زمینی در اصفهان شناسایی شدند.

نارنج اسپادانا