برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مدریت کم آبیاری در درختان میوه

درختـان میـوه هسـتهدار دارای سـه مرحلـه رشـد هسـتند. مرحلـه اول مرحلـه تقسـیم سـلولی اسـت. در ایـن مرحلـه رشـد میـوه سـریع اسـت. مرحلـه دوم کـه
مرحلـه سختشـدن هسـته اسـت، رشـد میـوه کنـد میشـود. مرحله سـوم مرحله افزایـش حجـم میـوه بوده و مرحله بزرگ و آبدارشـدن آن اسـت. ایـن درختان در
مراحل رشـد سـریع میوه (مرحله اول و مرحله سـوم) به تنش آبی بسـیار حسـاس هسـتند و در ایـن مراحـل نیـاز بـه آبیـاری کامـل دارنـد. در مرحله دوم رشـد میوه
کنـد اسـت و میـوه بـرای جذب مـواد غذایی بـا شـاخهها و برگها رقابـت نمیکند. در ایـن زمـان شـاخهها بهسـرعت رشـد میکنند و گسـترش تـاج بـه حداکثر خود
میرسـد. مرحلـه دوم رشـد میـوه فرصتـی را فراهـم میکنـد تا قدرت رشـد درخت بـا آبیـاری محـدود و بدون آسـیب به رشـد میوه کاهش پیـدا کند .فایده
دیگـر چنیـن کاری این اسـت که کمآبیاری تـاج درخت را کوچکتـر میکند و تاج کوچکتـر بـه افزایـش نفوذ نور منجر میشـود و جوانههـای میوه‌ ده برای سـال بعد
افزایـش مییابنـد. بنابرایـن در درختـان میـوه هسـته دار بـا توجه به زمان رسـیدن میـوه، کمآبیـاری در دو مرحله، شـامل مرحله دوم رشـد میوه )مرحله سختشـدن
هسـته( و نیـز در دوره پـس از برداشـت انجـام میشـود. در دوره رشـد سـریع میوه )مرحلـه اول( و مرحله بزرگ و آب‌ دارشـدن آن )مرحله سـوم رشـد میـوه( که دوره
بحرانـی بـه تنـش آبیـاری اسـت، بایـد آبیـاری بهطـور کامـل و براسـاس نیـاز آبـی ناخالـص انجام شـود.

نارنج اسپادانا