برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

نقش مس در گیاهان

🟢مقدار مس‌ در محدوده ی ۵ تا‌۳۰ ppm ماده خشک در محصولات گلخانه ای وجود دارد.
🟢مس در فتوسنتز به عنوان جزیی از پروتیین کلروپلاست است.
🟢به عنوان فعال کننده آنزیم نقش دارد.
🟢کنترل و سنتز چند نوع آنزیم را بر عهده دارد.

⚠️❌کمبود مس در گیاهان:
در صورت بروز کمبود مس در گیاهان و درختان، برگ گیاهان کوچک مانده و سرشاخه‌های جوان درختان دچار برگ سوختگی می‌شوند.
در محیط‌هایی با pH قلیایی (خاک های آهکی و قلیایی)، مس برای گیاهان بطور کلی غیر قابل جذب است. لذا با توجه به اینکه اغلب خاک‌های ایران قلیایی و آهکی است، بازده جذب عنصر مس موجود در خاک‌های ایران بسیار پایین است.
این عنصر در سیستم‌های آنزیمی اکسیداز-کاتالاز ضروری است و در واکنش‌های انتقال الکترون سهیم بوده و فعال کننده چندین آنزیم است.
مس در گیاه متحرک نبوده و به شکل رسوب در خاک باقی خواهد ماند. بنابراین برای افزایش جذب مس توسط گیاهان به نحوی باید pH خاک‌های قلیایی و آهکی را اصلاح نمود.
یکی از روش های مؤثر اصلاح خاک‌های آهکی استفاده از سولفات آمونیوم می‌باشد. با استفاده از کود سولفات آمونیوم می‌توان علاوه بر تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز گیاهان و درختان، خاک‌های قلیایی را اصلاح نمود و pH آن را کاهش داد.
در گیاهان دچار کمبود مس، برگ‌ها پیچیده شده و دمبرگ آنها به سمت پائین خم می‌شود.

❌⚠️کمبود مس در درختان پسته به صورت زیر می‌باشد:
* بد شکلی مغز پسته.
* سرخشکیدگی درختان پسته و حالت سوختگی نوک برگ‌های نابالغ و جدید در انتهای شاخه و همچنین ریزش برگ‌های دارای سوختگی.
* عصایی شدن سرشاخه درختان و تیره شدن رنگ پوست درختان.
* چروکیده شدن شاخه‌ها و پیدایش لکه‌های تیره رنگ کوچک در اطراف نوک شاخه.

⚠️❌مسمومیت:
مسمومیت مس‌ در گیاهان خود را به شکل کمبود شدید منگنز نشان میدهد.

نارنج اسپادانا