برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

نقش و علائم کمبود و زیادی نیتروژن در گیاه

⭕️غلظت نیتروژن در برگ بین ۱ تا ۵٪ بسته به نوع گیاه متغیر است.
⭕️بیشترین نیاز گیاه به نیتروژن در مراحل اولیه رشد میباشد و سپس با مسن شدن گیاه کاهش می یابد.
⭕️جز اصلی اسید های آمینه و پروتئین می باشد که در رشد و توسعه گیاه نقش اساسی ایفا میکند.
⭕️از بین عناصر ضروری تاثیر کلی نیتروژن بر روی رشد گیاه در مقایسه با سایر عناصر ضروری بیشتر است.
⚠️نشانه های کمبود نیتروژن در گیاه:
❎کمرنگ شدن رنگ سبز گیاه با ظاهری سالم
❎ابتدا برگهای پیرتر به رنگ سبز روشن در می آیند سپس‌ با تشدید آن برگها زرد شده و در نهایت از بین میروند.
❎در کمبود ازت برگها کوچک، ساقه و شاخه ها لاغر میشوند و معمولاً با زاویه کوچکی نسبت به ساقه اصلی می‌ایستند.
⚠️نشانه های مصرف بیش از حد:
❎رشد رویشی زیاد
❎پیچیدن و لوله ای شدن برگها
❎گلدهی زیاد یا گاها ریزش گلها

✅نکته:
جذب نوع یون نیتروژن بر روی pH موثر است.
اگر نیتروژن به صورت آمونیوم جذب شود pH کاهش و اگر به صورت نیترات جذب شود pH افزایش می یابد.

🔆برای رفع سریع کمبود نیتروژن می توانید کودهای دارای نیتروژن بالا مثل N36 را به صورت محلولپاشی استفاده کنید. همچنین می توانید از کودهای ۲۰-۲۰-۲۰ همراه با آب آبیاری استفاده کنید. کودهای اوره (کود شیمیایی)، سولفات آمونیوم و آمونیوم فسفات هم منابع نیتروژن هستند. مصرف کودهای دامی (خصوصا کود گاوی) کاملا پوسیده، می تواند تا حدودی در تامین نیتروژن نقش داشته باشد.

نارنج اسپادانا