برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

پوسیدگی میوه انار

این بیماری در اواخر فصل رویش در میوه‌های روی درخت و بیشتر موارد، پس از برداشت میوه و نگهداری آن در سردخانه یا انبار بروز می‌کند.

نشانه‌های بیماری پوسیدگی میوه انار

قارچ‌های مولد پوسیدگی میوه انار پس از ورود به داخل میوه، به سرعت رشد و نمو می‌کنند و زیاد می‌شوند. در این حالت گوشت دانه‌های انار نرم و لهیده شده و به رنگ‌های سیاه، آبی، خاکسترس یا مخلوطی از آنها در می‌آید.چنانچه عامل بیماریزا از راه سوراخ‌های ایجاد شده در گلوگاه میوه وارد شده باشند، معمولا نشانه‌ای از پوسیدگی در پوست میوه ظاهر نمی‌شود.

اگر ورود قارچ‌های بیماریزا به داخل میوه از ره ترک‌ها، سوراخ‌ها و آسیب‌های مکانیکی به پوست اتفاق افتاده باشد در این صورت پوست میوه انار نیز در مبادی ورودی عوامل بیماریزا نرم و لهیده شده و پاره می‌شود.

عوامل بیماری پوسیدگی میوه انار

بررسی های انجام شده در ایران نشان داد گونه‌های مختلفی از قارچ‌های متعلق به جنس‌های Aspergillus, Penicillum, Botrytis, Rhizopus, Alternaria  و Nematospora می‌توانند موجب پوسیدگی میوه انار شوند، ولی بیشتر پوشیدگی‌ها بر اثر As. Niger  و p.glabrum به وجود می‌آیند.

هر چند دو قارچی که در آخر ذکر شد در شرایط مناسب از نظر دما و رطوبت می‌توانند از راه ترک‌های بسیار ریز نامرئی و حتی پوست مسوه‌های سالم به داخل میوه رخنه و پوسیدگی ایجاد کنند، با وجود این قارچ‌های مولد این بیماری بیشتر از راه‌های ورودی ایجاد شده در گلوگاه یا پوست میوه انار نفوذ می‌کنند.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

مهمترین عامل ورود قارچ‌ها در میوه انار و پیدایش پوسیدگی عبارتند از:

  • عوامل محیطی موثر در ترکیدگی میوه و یا خرهای سرشاخه‌ها که هنگاه وزش باد موجب سوراخ شدن پوست میوه می‌شود
  • حشراتی که لارو یا بالغ آنها به داخل میوه نفوذ می‌کنند مانند کرم گلوگاه انار
  • حشرات مکنده همچون انواع سن‌ها که وارد میوه نمی‌شوند اما نیش آغشته به قارچ را داخل میوه فرو می‌کنند.
  • آسیب‌هایی که هنگام برداشت یا جابجایی یا بر اثر کنه‌ها، آفتاب و عوامل مکانیکی به میوه انار وارد می‌شود.

کنترل پوسیدگی میوه انار

  • با کنترل آفت کرم گلوگاه انار و نیز سنهای ناقل بیمارگرها، به منظور جلوگیری از راه‌های ورودی به میوه انار، این بیماری در بتغ و انبار به طور محسوسی کنترل می‌شود.
  • برداشت به موقع محصول
  • تفکیک انارهای سالم از میوه‌های آلوده و مصدوم.
  • نگهداری انارهای سالم در سردخانه
  • دقت در هنگام برداشت محصول به منظور جلوگیری از ضربه و زخمی نشدن میوه.

نارنج اسپادانا