برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کود سیلیکوپاد پادنا

استفاده از ترکیبات سیلیسیمی همچنین باعث افزایش تولید فیتوآلکسین ها ، که مواد دفاعی گیاهان در برابر بیمارگرها می باشند، زیاد شده و گیاه از طریق مقاومت القایی ایجاد شده با عوامل بیماریزا مقابله می نماید. حضور سیلیسیم در دیواره ی سلولی گیاه، به سلولها اجاره می دهد تا حداکثر ممکن از نظر اندازه بزرگ شوند و این افزایش اندازه، بالطبع باعث افزایش فضای قابل دسترسی برای ذخیره ی مواد غذایی در سلولها و نیز اندوخته شدن آب در واکوئل ها می گردد. ، تنشهای محیطی مانند گرمای زیاد و نیز شوری و خشکی ، مقاومت قابل توجهی از خود نشان می دهند. سیلیکوپاد همچنین موجب کاهش حساسیت خیار گلخانه ای به پوسیدگی ریشه نیز می شود. یکی از روش های موثر در خصوص کاهش خسارت آفاتی چون تریپس ها، استفاده از ترکیبات سیلیسیمی مانند سیلیکوپاد در تغذیه ی گیاهان است. پتاسیم نیز مانند سیلیسیم ، نقش مهمی در افزایش اندازه ی میوه و بسیاری شاخصه های دیگر عملکرد ، دارد.

محصول زمان استفاده میزان مصرف
غلات قبل از ساقه روی ۱ لیتر در هکتار
غلات زمان آبستنی ۱ لیتر در هکتار
برنج جوانه زنی پس از نشاء ۲ لیتر در هکتار
برنج زمان آبستنی ۳ لیتر در هکتار

نارنج اسپادانا