برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کود فسفیت پتاسیم

فسفیت پتاسیم هلیکس علاوه بر تامین همزمان پتاسیم و فسفر مورد نیاز گیاه، مقاومت گیاهان به بیماری‌های قارچی از جمله سفیدک دروغی، بوته‌میری، پوسیدگی ریشه، گموز و پوسیدگی طوقه‌ی درختان میوه را افزایش می‌دهد. ملکول فسفر در این ترکیب به شکل فسفیت است. فسفیت به علت دارا بودن یک اکسیژن کمتر از فسفات سرعت حرکت بیشتری داشته و طی مدت زمان کوتاهی در سراسر اندام گیاهی انتشار می‌یابد.

فسفیت پتاسیم هلیکس به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم عوامل بیماری زا را کنترل می‌کند. در شیوه تاثیر غیر مستقیم همچون تقویت و استحکام دیواره سلولی موجب افزایش مقاومت گیاه میزبان در مقابل ورود و حمله عوامل بیماری زا می‌گردد. در شیوه تاثیر مستقیم با تولید فیتوآلکسین‌ها که مواد افزاینده ایمنی گیاه هستند، موجب پیدایش مقاومت در برابر عوامل میکروبی به ویژه قارچ‌ها در گیاهان می‌شوند.

نارنج اسپادانا