برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کود سولفات روی ایرامون

کود سولفات روی ایرامون چیست؟ سـولفات روی یکـی از رایج تریـن کودهایـی اسـت کـه بـا درصـد متناسـبی از دو عنصـر روی و گوگـرد، نیـاز گیاهـان بـه آنهـا را تامیـن مـی سـازد. از طرفـی ایـن کـود بـا حضـور عنصرگوگـرد در اصـالح pH خـاک نقـش مهمـی داشـته و شــرایط جــذب مــواد مغــذی دیگـــر را بـــرای گیـــاه مســـاعد می ســـازد. روی به فرم سولفات به راحتی از طریق ریشه جذب می شود. اســتفاده از ایــن کــود بــرای تمامــی محصـوالت زراعـی و باغــی توصیـه می گـردد.

خرید کود سولفات روی ایرامون از نارنج اسپادانا

برای خرید کود سولفات روی ایرامون می توانید از مشاوره تخصصی کارشناسان مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا استفاده کنید. مهندسان نارنج اسپادانا تلاش می کنند تا با مشاوره تخصصی کامل و همه جانبه ابتدا کودها و سموم کشاورزی مورد نیاز شما را تشخیص دهند تا انتخاب درست و مناسبی انجام دهید. انتخاب درست و آگاهانه به صرفه جویی مالی کمک بسیاری می کند. همچنین انتخاب کود و سم کشاورزی همراه با مشاوره به شما کمک می کند محصولی تهیه کنید که مشکلات و نیازهای شما را بدرستی برطرف کند تا بهتر و سریعتر از مصرف کودها و سموم پاسخ ببینید. برای مشاوره با کاشناسان نارنج اسپادانا می توانید با شماره های تماس زیر، البته به غیر از روزهای تعطیل) تماس بگیرید و مشکلات خود در زمینه کشاورزی و باغداری را مطرح کنید. همچنین مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا دارای آزمایشگاه مجهز خاک و آب کشاورزی است که شما می توانید نمونه خاک زمین، باغ یا گلخانه خود را برای آزمایشگاه ارسال کنید.

۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹

۰۹۱۳۳۷۵۲۷۳۴

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نارنج اسپادانا