لکه غربالی

بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار عامل بیماری لکه غربالی لکه غربالی یکی از مهمترین بیماری های قارچی درختان میوه هسته دار است. این بیماری در اکثر مناطق ایران شیوع دارد. بیماری لکه غربالی علاوه بر اینکه موجب ضعف درخت و کاهش کمی و کیفی محصول می شود به علت ایجاد لکه ها و …

ادامه مطلب