برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

روغن ولک امولسیون شونده ایرامون

روغـن ولـک ایرامـون حشـره کـش و کنـه کـش بـا اثـر تخــم کشــی، علــف کشــی تماســی از گــروه آلفاتیــک هیدروکربــن مــی باشــد کــه جهــت کنتــرل و کاهــش خســارت آفاتــی ماننــد شپشــک هــا، شــته هــا، کنــه هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و بـا پوشـش سـطح بـدن حشـرات و تخـم هـا و بسـتن منافذ حیاتـی آنها از خسـارت جلوگیـری مـی کنـد. بنابراین استفاده از روعن ولک ایرامون توصیه می شود.

خرید روغن ولک ایرامون از مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا

برای خرید روغن ولک ایرامون می توانید از مشاوره تخصصی کارشناسان مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا استفاده کنید. مهندسان نارنج اسپادانا تلاش می کنند تا با مشاوره تخصصی کامل و همه جانبه ابتدا کودها و سموم کشاورزی مورد نیاز شما را تشخیص دهند تا انتخاب درست و مناسبی انجام دهید. انتخاب درست و آگاهانه به صرفه جویی مالی کمک بسیاری می کند. همچنین انتخاب کود و سم کشاورزی همراه با مشاوره به شما کمک می کند محصولی تهیه کنید که مشکلات و نیازهای شما را بدرستی برطرف کند تا بهتر و سریعتر از مصرف کودها و سموم پاسخ ببینید. برای مشاوره با کاشناسان نارنج اسپادانا می توانید با شماره های تماس زیر، البته به غیر از روزهای تعطیل) تماس بگیرید و مشکلات خود در زمینه کشاورزی و باغداری را مطرح کنید. همچنین مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا دارای آزمایشگاه مجهز خاک و آب کشاورزی است که شما می توانید نمونه خاک زمین، باغ یا گلخانه خود را برای آزمایشگاه ارسال کنید.

۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹

۰۹۱۳۳۷۵۲۷۳۴

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نارنج اسپادانا