روغن ولک امولسیون شونده ایرامون

روغـن ولـک ایرامـون حشـره کـش و کنـه کـش بـا اثـر تخــم کشــی، علــف کشــی تماســی از گــروه آلفاتیــک هیدروکربــن مــی باشــد کــه جهــت کنتــرل و کاهــش خســارت آفاتــی ماننــد شپشــک هــا، شــته هــا، کنــه هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و بـا پوشـش سـطح بـدن حشـرات و تخـم هـا و بسـتن منافذ حیاتـی آنها از …

ادامه مطلب

کود سولفات روی ایرامون

کود سولفات روی ایرامون چیست؟ سـولفات روی یکـی از رایج تریـن کودهایـی اسـت کـه بـا درصـد متناسـبی از دو عنصـر روی و گوگـرد، نیـاز گیاهـان بـه آنهـا را تامیـن مـی سـازد. از طرفـی ایـن کـود بـا حضـور عنصرگوگـرد در اصـالح pH خـاک نقـش مهمـی داشـته و شــرایط جــذب مــواد مغــذی دیگـــر را بـــرای گیـــاه مســـاعد …

ادامه مطلب

کود سولفات منیزیم ایرامون

کود سولفات منیزیم ایرامون از با کیفیت ترین کودهای سولفات تولید داخل است. منیزیم یکی از عناصر ماکرو ثانویه مورد نیاز گیاهان است. منیزیم تنها عناصر فلزی موجود در کلروفیل است و به عنوان هسته مرکزی سازنده کلروفیل معرفی می شود. بنابراین این عنصر به طور غیر مستقیم در متابولیسم و فتوسنتز درختان میوه نقش …

ادامه مطلب

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ ایرامون

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ + TE ایرامون با داشتن غلظت بالای فسفر و تامین نیتروژن، پتاسیم و انواع عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان تأثیر بسزایی در توسعه قسمت های زایشی و رشد و تکامل ریشه ها دارد و مناسب برای تمامی مراحل رشد مخصوصا قبل از گلدهی و غده زایی و همچنین در ابتدای …

ادامه مطلب

کود۲۰ ۲۰ ۲۰ ایرامون

کود کامل پودری ۲۰ ۲۰ ۲۰ + TE ایرامون با نسبتی برابر از عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم و حضور انواع ریز مغذی های مورد نیاز شامل آهن، بر، منگنز، مس و روی باعث ایجادتوازن در تامین عناصر غذایی گیاه، برای تمامی محصولات زراعی و باغی در طول مراحل رشد رویشی و زایشی …

ادامه مطلب